Vocabulary Lesson (Advanced)

感激,奖励,逻辑,键盘,存储,控制,液晶,程序

感激   gǎn jī  / appreciate /

奖励 / 獎勵   jiǎng lì  / reward (as encouragement) /

逻辑 / 邏輯   luó ji  / logic /

键盘 / 鍵盤   jiàn pán  / keyboard /

存储 / 存儲   cún chǔ  / memory / storage /

控制   kòng zhì  / to (have) control (over) / to contain /

液晶   yè jīng  / liquid crystal /

程序   chéng xù  / procedures / sequence / order /