Basic Vocabulary Lesson

海军,名声,喜欢,海洋,发现,机器,数字,结构

海军 / 海軍   hǎi jūn  / navy /

名声 / 名聲   míng shēng  / (n) reputation of a person or thing /

喜欢 / 喜歡   xǐ huan  / to like / to be fond of /

海洋   hǎi yáng  / ocean /

发现 / 發現   fā xiàn  / to find / to discover /

机器 / 機器   jī qì  / machine /

数字 / 數字   shù zì  / number / figure / amount / digital (electronics, etc) / numeral / digit /

结构 / 結構   jié gòu  / structure / composition / makeup / architecture /